CTKM ĐẶT SỐ THẢ GA - NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ

STT THỜI GIAN THUÊ BAO GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
1 18/02/2019 - 24/02/2019 0934xxx916 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
2 25/02/2019 - 03/03/2019 0794xxx310 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
3 04/03/2019 - 10/03/2019 0934xxx872 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
4 11/03/2019 - 17/03/2019 0934xxx730 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
5 18/02/2019 - 17/03/2019 0934xxx730 Giải Tháng 1 5.000.000 VNĐ
6 18/03/2019 - 24/03/2019 0934xxx601 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
7 25/03/2019 - 31/03/2019 0934xxx601 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
8 01/04/2019 - 07/04/2019 0707xxx147 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
9 08/04/2019 - 14/04/2019 0707xxx147 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
10 15/04/2019 - 21/04/2019 0707xxx147 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
11 18/03/2019 - 21/04/2019 0707xxx147 Giải Tháng 2 5.000.000 VNĐ
12 22/04/2019 - 28/04/2019 934xxx916 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
13 29/04/2019 - 05/05/2019 934xxx916 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
13 06/05/2019 - 12/05/2019 934xxx916 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
14 13/05/2019 - 18/05/2019 934xxx916 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
15 22/04/2019 - 18/05/2019 934xxx916 Giải Tháng 3 5.000.000 VNĐ


CTKM ĐẶT SỐ NGAY - RINH QUÀ LIỀN TAY

STT THỜI GIAN THUÊ BAO GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
1 15/11/2018 - 21/11/2018 0902xxx597 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
2 22/11/2018 - 28/11/2018 0934xxx872 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
3 29/11/2018 - 05/12/2018 0934xxx730 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
4 06/12/2018 - 14/12/2018 0904xxx983 Giải tuần 1.000.000 VNĐ
5

GIẢI THÁNG 1

0934xxx730 Giải tháng 5.000.000 VNĐ
1 15/12/2018 - 21/12/2018 0794xxx310 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
2 22/12/2018 - 28/12/2018 0934xxx837 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
3 29/12/2018 - 04/01/2019 0934xxx601 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
4 05/01/2019 - 13/01/2019 0934xxx837 Giải tuần 1.000.000 VNĐ
5

GIẢI THÁNG 2

0934xxx837 Giải tháng 5.000.000 VNĐ
1 14/01/2019 - 20/01/2019 0934xxx916 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
2 21/01/2019 - 27/01/2019 0934xxx916 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
3 28/01/2019 - 03/02/2019 0934xxx916 Giải Tuần 1.000.000 VNĐ
4 04/02/2019 - 12/02/2019 0934xxx837 Giải tuần 1.000.000 VNĐ
5

GIẢI THÁNG 3

0934xxx837 Giải tháng 5.000.000 VNĐ